Sunday, July 19, 2009

Comparison of Windows and Mac Operating Systems

Comparison of Windows and Mac Operating Systems

ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้เมื่อ 20 ปี ก่อน จนถึงปัจจุบ้นนี้ก็คงจะหนีไม่พ้น
ระบบปฏิบัติการ Windows และ Macintosh แต่ละยุคแต่ละสมัยก็ต่างมีการแข่ง
ขันการสร้างระบบ เพื่อให้ผู้ใช้ได้ใช้งานอย่างสะดวก

การเปรียบเทียบความเหมือนที่แตกต่างระหว่างระบบปฏิบัติการทั้งสองดังต่อไปนี้

1. Windows 95 <==> Mac OS 7
สมัยในปี 1995 หรือ พ.ศ. 2538 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลยังมีราคาแพง ซื่อทางผู้
ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช่เลย...แต่ก็ได้มีโอกาสใช้ Windows 95 ในความรู้สึกใน
ตอนนั้นก็ถือได้ว่า OK แต่ก็มีปัญหาในการใช้งานบ้างหรือที่เรียกกันว่าอาการ
"แฮงค์" แต่ผู้เขียนไม่เคยมีโอกาสใช้ Mac OS 7 เลย...

2. Windows 98 <==> Mac OS 8
ในสมัยปี 1998 หรือ พ.ศ. 2541 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเริ่มมีราคาถูกลงมาก
และทางผู้เขียนได้มีคอมพิวเตอร์ใช้งานเป็นของตัวเองเป็นเครื่องที่ 2 ในชีวิต
ได้ลงระบบปฎิบัติการ Windows 98 สมัยนั้นระบบ internet ได้เข้ามาแพร่
หลายในประเทศไทย ซึ้งระบบ Windows 98 ถือได้ว่าอำนวยความสะดวก
ในการใช้ internet มากเลยทีเดียว และมีสิ่งที่นำสมัยอีกอย่างคือระบบ USB
ในระบบ windows 98 เวลาจะใช้อุปกรณ์ USB จะต้องมีการลง driver
ก่อน ส่วนในทาง Mac OS 8 นั้น ในส่วนผู้เขียนเคยใช้ Mac OS 8.6
จำได้ว่าเวลาเสียบ handy driver ระบบ Mac OS 8.6 จะรู้จักเลย โดยไม่
ต้องลง driver จึงทำให้สะดวกในการใช้งานกว่า

3. Windows 2000 <==> Mac OS 9
ระบบปฎิบัติการ Windows 2000 ได้สร้างระบบจัดไฟล์ใหม่ชื่อ NTFS ซึ่ง
มีประโยชน์มากในการใช้เครื่อง PC เป็นเครื่อง sever และมีระบบที่สามารถ
มีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้หลายคนแยกส่วนกัน ระบบถือว่ามีความเสถียรขึ้น
ในส่วน Mas OS 9 ก็มีความคล้ายกันคือสามารถสร้างผู้ใช้งานในคอมพิวเตอร์
ได้หลายคยแต่ในตอนลง OS รู้สึกว่าทาง Mac OS 9 จะใช้พื้นที่ในการลง
น้อยกว่า

4. Windows ME <==> Mac OS X Beta
ระบบ Windows ME ได้พัฒนามาจากระบบ Windows 98 ซึ่งไม่มี
เทคโนโลยีของทางระบบ Windows 2000 แต่อย่างใด ระบบการจัดไฟล์
ยังเป็น FAT 16 และ FAT 32 แต่ในทางระบบ MAC OS X ได้พัฒนา
มาจากระบบ Unix ถือว่าระบบมีการจัดการทางการใช้ทรัพยากรณ์ของเครื่อง
ได้เป็นอย่างดี รูปแบบหน้าตาดูทันสมัยทิ้งรูปแบบของ OS 9 อย่างสิ้นเชิง

5. Windows XP <==> Mac OS X 10.2 JAGUAR
ทางระบบ Windows XP ได้นำเทคโนโลยี ของ Windows 2000 มาพัฒนา
อีกครั้งทำให้ระบบ Windows XP มีความเสถียรมากขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพ
ทาง internet เพิ่มความสะดวกในการใช้ ส่วนในทาง Mac OS ได้พัฒนามา
เป็น OS 10.2 ในเรื่องระบบถือได้ว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี

6. Windows Vista <==> Mac OS X 10.5
ในปัจจุบันนี้ระบบปฏิบัติการได้มีการพัฒนาเพิ่มความสามารถต่าง ๆ ได้มาก
รวมถึงรูปร่างหน้าตาก็ชวนให้น่าใช้งานเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางผูเขียนก็ยังไม่เคย
ใช้ทั้งระบบ Windows Vista และ Mac OS X 10.5 เลย แต่จากเท่าที่ดู
ระบบ Windows XP ยังมีผู้นิยมใช้กันอยู่มาก ส่วนในระบบ Mac ต่างก็ทำ
การอัพเดทเป็น Mac OS X 10.5 กันมากพอสมควร

ทางความคิดเห็นของผู้เขียนคิดว่าทั้งสองระบบก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่าง
กัน ซึ่งในปัจจุบันก็มีผู้ใช้งานทั้ง 2 ระบบในเครื่องเดียวกัน...
ที่มา:bloggang.com

0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon