Wednesday, July 15, 2009

ไข้หวัด2009ป้องกันได้


นพ.สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนะวิธีการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัด 2009

"กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดแนว ทางการปฏิบัติและการดูแลสุขภาพสําหรับประชาชนในหลายมาตรการ โดยเน้นความสําคัญที่การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลภายใต้สโลแกน "กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ" และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเป็นไข้หวัด หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการไอ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด"

...สําหรับผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่เกิดการระบาด หากมีอาการไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัวมาก ฯลฯ ภายใน 7 วันหลังจากเดิน ทางกลับ ต้องรีบปรึกษาแพทย์ และควรสวมหน้ากากอนามัย ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น และงดการเข้า ไปในแหล่งชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อสู่ผู้อื่น

"ห้างสรรพสินค้า" แหล่งเสี่ยงติดหวัด 2009

"สวนดุสิตโพล" เผยผลสํารวจความเห็นคนไทย จํานวน 1,143 คน ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2552 เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ุใหม่ 2009 ส่วนใหญ่เห็นว่า "ห้างสรรพสินค้า" เป็นแหล่งเสี่ยงติดเชื้อไข้หวัด 2009 มากที่สุด

อันดับที่ 1 ร้อยละ 32.44 ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า
อันดับที่ 2 ร้อยละ 31.25 ได้แก่ โรงเรียน
อันดับที่ 3 ร้อยละ 23.53 ได้แก่ โรงภาพยนตร์
อันดับที่ 4 ร้อยละ 7.83 ได้แก่ ร้านอาหาร
อันดับที่ 5 ร้อยละ 3.95 ได้แก่ อื่นๆ

ข้อมูลจาก


............................................................

0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon