Friday, July 17, 2009

เก็บหนังสือเก่าไม่ให้ขึ้นราหนอนหนังสือ ทั้งหลายโปรดฟังทางนี้ เพราะว่าวันนี้เรามีวิธีที่จะช่วยคุณเก็บหนังสือเก่า ไม่ให้ขึ้นรามาฝากกัน ค่ะ ซึ่งสาเหตุของหนังสือขึ้นรานั้น มักจะเป็นสาเหตุต้นๆ ที่บรรดาหนอนหนังสือทั้งหลายหนักใจ เพราะเสียดายหนังสือ อุตส่าห์เก็บให้อยู่ในสภาพดี ยังต้องมาขึ้นราอีก


ส่วนหนังสือที่ขึ้นรานั้น ก็เพราะว่ากระดาษที่ใช้ในการทำหนังสือนั้น ถ้าเป็นในสมัยก่อนก็จะใช้กระดาษที่มีความเป็นกรดสูง เมื่อเวลาผ่านไปนานๆ เข้า อากาศและความชื้นจะทำปฏิกิริยาทางสารเคมี ทำให้กระดาษเปื่อยและขาดในที่สุด

ส่วนราที่เกิดขึ้นกับหนังสือเป็น จุดๆ เรียกว่าฟ็อกซิ่ง เป็นปฏิกิริยาทางเคมีเช่นกัน ระหว่างสารเหล็กไม่บริสุทธิ์ในกระดาษกับกรดที่ออกมาจ ากกระดาษ ซึ่งวิธีที่จะลบราบนกระดาษนั้นยากมาก ต้องใช้วิธีฟอกกระดาษ ซึ่งก็เสี่ยงมาก ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่เช่นนั้นกระดาษจะเสียหายได้ง่าย ดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือต้องทำใจ

และเมื่อรู้แล้วว่า ราเกิดขึ้นเพราะความชื้น ดังนั้น การป้องกันหนังสือจากความชื้น เราก็ต้องเก็บหนังสือไว้ในที่ทีทมีอุณหภูมิต่ำ ความชื้นต่ำ ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านของแต่ล ะคนด้วยจ หรือจะเก็บไว้ในกล่องกันความชื้น หรือจะเป็นถุงกันความชื้นก็จะดี แล้วก้หมั่นเปลี่ยนกล่องและถุง

ที่มา:junjaowka.com

0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon