Tuesday, June 30, 2009

ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์

ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
  ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่ทรงคุณค่าทางประวัติ ศาสตร์ของชาติไทย ที่เริ่มจากการจัดแสดงเฉพาะเหรียญกษาปณ์ไทยโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุ ญาตให้ใช้ส่วนหนึ่งของอาคารสำนักงานพระคลังข้างที่ในพระบรมมหาราชวังเป็น สถานที่จัดแสดง ใช้ชื่อว่า “ศาลาเหรียญกษาปณ์ไทย”
ท่องเที่ยว ,ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ , เครื่องราชอิสริยาภรณ์ , เหรียญกษาปณ์
 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงทำพิธีเปิดศาลาเหรียญกษาปณ์ไทย เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2519
  ภายหลังเปิดให้บริการแล้ว ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กรมธนารักษ์จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้พื้นที่ของอาคารสำนักงานพระคลังข้างที่เพิ่มเติม
เพื่อจัดแสดงเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเปลี่ยนชื่อจาก ศาลาเหรียญกษาปณ์ไทย  เป็น  ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
ท่องเที่ยว ,ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ , เครื่องราชอิสริยาภรณ์ , เหรียญกษาปณ์
ท่องเที่ยว ,ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ , เครื่องราชอิสริยาภรณ์ , เหรียญกษาปณ์
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ในการเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงทำพิธีเปิด “ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์” เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2521
ปัจจุบัน ศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ให้เป็นสถานที่จัดแสดงทรัพย์สินทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและทรงคุณค่าที่ มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นแสดงออกถึงความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมของไทย
 ในปีงบประมาณ 2550 สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการจัดแสดง ณ ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ในพระบรมมหาราชวัง
ท่องเที่ยว ,ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ , เครื่องราชอิสริยาภรณ์ , เหรียญกษาปณ์
เพื่อให้มีเนื้อหา รูปภาพเรื่องราว และเกร็ดความรู้ประกอบการจัดแสดงมากขึ้น สำหรับให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา ค้นคว้า และมีความสมบูรณ์ในด้านการเผยแพร่อย่างครบถ้วนรวม 4 ห้อง ประกอบด้วย
1. ห้องประวัติศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์

2. ห้องเครื่องอิสริยยศ และพระราชพิธี

3. ห้องพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่

4. ห้องนิทรรศการหมุนเวียน
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญกษาปณ์ ตั้งอยู่ภายในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.30 - 16.00 น. ค่าเข้าชมคนละ 10 บาท
สอบถามรายละเอียด โทร. 0 224 3303
หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ http://emuseum.treasury.go.th
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
เว็บไซต์นำชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
http://emuseum.treasury.go.th

0 comments:

Post a Comment

 

sanookde Copyright © 2009 Girlymagz is Designed by Bie Girl Vector by Ipietoon